MBB23

Dorian James prepares to shoot a free throw